ළමා කාමරයේ දොර දෘඩාංග විසඳුම

YALIS කාමරයේ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරයි. ළමයින් හදිසි අනතුරු අගුළු දැමීම, ගෘහස්ථ ලිස්සා යාම, හදිසි තත්වයන් යනාදිය වැනි අනතුරු වලට ගොදුරු වේ. එබැවින් ළමා කාමරය සඳහා ළමා ආරක්ෂිත දොර හැසිරවීමක් අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් දෙමව්පියන්ට හදිසි දොරක් විවෘත කර අනතුරු වළක්වා ගැනීමට සහ ආරක්ෂිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ළමුන්.

1. එය සියලුම යාලිස් දොර හැසිරවීම් සමඟ සැසඳිය හැකිය.

2. හදිසි අවස්ථාවකදී පිටතින් හදිසියේම තියුණු මෙවලමක් සමඟ පින් එක පිටතට තල්ලු කළ හැකිය.

3. අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයේ නවෝත්පාදන එකලස් කිරීමේ පියවර මඟින් ස්ථාපනය වඩාත් පහසු කළ හැකිය.

children room door hardware solution
children room door hardware solution2