ස්ථාපනය

YALIS BF අනුවාදය දොර හසුරුව අගුළු කට්ටල ස්ථාපන නිබන්ධනය

YALIS BJT අනුවාදය දොර හැසිරවීමේ ස්ථාපන නිබන්ධනය

YALIS NO.272 (MULTIPLICITY) අවම දොරවල් හසුරුවන ස්ථාපන නිබන්ධනය (අවම දොරවල් සඳහා)

YALIS NO.272 (MULTIPLICITY) වීදුරු දොර හසුරුවන අගුළු කට්ටල ස්ථාපන නිබන්ධනය (වීදුරු දොරවල් සඳහා)

YALIS NO.259 (RAINBOW) අවම දොරවල් හසුරුවන අගුළු කට්ටල ස්ථාපන නිබන්ධනය

YALIS NO.262 (නිමක් නැති) ලී දොරවල් හසුරුවන අගුළු කට්ටල ස්ථාපන නිබන්ධනය (ලී දොරවල් සඳහා)

YALIS NO.292 (GUARD) වීදුරු දොර හැන්ඩ්ල් ලොක් සෙට් ස්ථාපන නිබන්ධනය

YALIS Glass Splint Panel අනුවාදය දොර හසුරුව අගුළු ස්ථාපන නිබන්ධනය