සහතිකය

Alibaba Supplier Assessment-1

අලිබබා සැපයුම්කරුගේ තක්සේරුව

Utility Model Patent-1

උපයෝගිතා ආකෘති පේටන්ට් බලපත්‍රය

Design Patent-1

නිර්මාණ පේටන්ට් බලපත්‍රය

CE certification-1

CE සහතික කිරීම

ISO certification-1

ISO සහතික කිරීම

Trademark Certificate-1

වෙළඳ ලකුණු සහතිකය

EN certification-1

EN සහතික කිරීම